سیستم های UPS در فضای باز

پیشرو چین است منبع تغذیه بدون وقفه در فضای باز، پشتیبان گیری باتری در فضای باز بازار محصول