مرکز داده های میکرو مودال

micro data center, modular type ups, portable data center.