منبع تغذیه مخابراتی

سیستم های مخابراتی مخابراتی، برق یک رکتیفایر مخابراتی, یکپارچه ماژول مخابراتی، قدرت یک رکتیفایر مخابراتی, power one telecom rectifier.